Szociális célú tűzifa támogatás

Szociális célú tűzifára jogosult az akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap legkisebb összegének 500 %-át, ( 142.500.- Ft ) egyedül élő esetén 600 %-át.( 171.000.-Ft )

 A szociális rászorultság elbírálásánál előnyben kell részesíteni azt a kérelmezőt aki:

  • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – rendszeres települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosultak,
  • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család. A szociális célú tűzifa támogatás mértéke a feltételek egyidejű fennállása esetén az 5 erdei m3 tűzifa mennyiséget nem haladhatja meg.

A szociális célú tűzifa igénylésére vonatkozó kérelmeket formanyomtatványon lehet benyújtani Ipolytölgyes Község Önkormányzatához, minden év november 1. napjától, az önkormányzat rendelkezésére álló szociális célú tűzifa készlet kimerüléséig, de legfeljebb adott év december 15. napjáig, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmek elbírálása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Az üresen álló nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki sem él támogatás nem kérhető.

A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy azon ingatlan vonatkozásában mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.

A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak csak a kérelemben megjelölt ingatlan fűtésére használhatja fel.

Kérelem nyomtatvány: